Curs Expert Achizitii Publice – Cui se adreseaza?

Cursul are un pronuntat caracter practic si se adreseaza deopotriva ofertantilor si compartimentelor interne specializate ale autoritatilor contractante, functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, specialistilor din sectorul privat, incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor, persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii.

Curs Expert Achizitii Publice
 • Tipul programului: Specializare
 • Durata programului : 36 ore
 • Pregatire teoretica : 20 ore
 • Pregatire practica: 16 ore
 • Domeniu: Administraţie şi servicii publice
 • Cod COR: 214946
 • Tip de certificat obţinut: Certificat de absolvire
cursuri-autorizate
Inscrie-te acum

Profita acum de oferta noastra

Curs Expert Achizitii Publice
Cursul este ACREDITAT DE A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari), prin Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.
Inscrie-te acum

Informatii Curs Expert Achizitii Publice

Deopotrivă cumpărătorilor – autorități contractante și vânzătorilor – ofertanți. Mixtul de participanți e relevant și benefic pentru că pe parcursul trainingului pentru autoritățile contractante devine extrem de interesantă filozofia ofertanților și vice – versa. Folozofia, privită astfel în oglindă, înseamnă:

 • cum se ajunge de la nevoia de “a cumpăra” la “achiziția publică”;
 • cum se ajunge de la intenția de a vinde oricum, în orice condiții, la un contract de achiziție publică atribuit;
 • ce cuprinde un dosar de achiziție;
 • cum se ajunge la un dosar de achiziție impecabil;
 • cum se ajunge la o documentație de atribuire impecabilă;
 • cum se ajunge la vânzătorul de bună credință;
 • cum se accede la piață.
 • modalități de  planificare eficientă și de alocare mai bună a resurselor;
 • soluții pentru optimizarea planurilor de achiziții și realizarea acestora potrivit necesităților întocmai și la timp;
 • soluții de concepere a unor documentații de atribuire corecte, proporționate, neanulabile;
 • soluții de analiză și evaluare sau interpretare a ofertelor prezentate de participanții la procedurile organizate;
 • modalități de comunicare cu ofertanții: cum, când și cât se comunică;
 • componența și constituirea dosarului de achiziție publică;
 • modalități de gestionare a controalelor exercitate de autoritățile abilitate în domeniu;
 • modalități de evitare a conflictelor de interese;
 • modalități de evitare a corecțiilor financiare pentru achizițiile finantate din fonduri structurale.
 • prin prezentarea resurselor și beneficiilor directe și imediate ale sistemului de achiziții publice;
 • prin tehnici de informare la timp și complet asupra proceselor de cumpărare inițiate de autorități contractante;
 • prin tehnici de studiere a documentațiilor de atribuire;
 • prin logica întocmirii unei oferte corecte și competitive;
 • prin susținerea acesteia pe tot parcursul evaluării sale;
 • prin prezentarea tehnicilor de atragere a unui contract, indiferent de decizia comunicată de către autoritatea contractantă.

Dincolo de prezentarea succinta a obiectivelor, deopotrivă, cursul își propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

Pentru fiecare sesiune de curs sunt pregătite ca instrumente de lucru, fără a se limita însă la acestea:

 • elaborarea unui set de note justificative;
 • elaborarea unei documentații de atribuire;
 • pregătirea unei documentații de calificare pe baza documentației de atribuire pregătite;
 • evaluarea documentelor realizate;
 • analiza rezultatelor obținute în urma evaluării.
Mai presus de toate, derularea cursului are la baza învăţarea axată pe acţiune, cu toate avantajele sale.
Cursul se desfășoară pe baza unui șir de exerciții și exemple practice. Astfel, în comparaţie cu experienţa necontrolată / nedirijată, cadrul temporal al unui exercițiu fiind limitat, efectul acestuia este accelerarea învăţării.

Ceea ce este relevant pe parcursul trainingului este faptul că majoritatea celor învăţate de un participant vor veni în mod poate atipic și de la ceilalți participanți.
Structura cursului va presupune lucrul în echipă, interdependenţa participanţilor şi tendinţa de a nu vedea în lector, în mod exclusiv, sursa de răspuns corect. Un asemenea efect modelator poate da participanţilor posibilitatea de a-şi lărgi percepţiile despre ceea ce poate oferi un eveniment de învăţare.

O sesiune de formare este o relaţie între lector şi participanţi şi, ca şi în oricare altă relaţie, vor fi stabilite regulile de bază.
În scopul atingerii unui grad ridicat de confort pentru fiecare participant, aceștia sunt informați cu privire la structura cursului, libertăți și limite de exprimare și sunt avizați asupra regulilor de bază. Fiecare dintre aceste aspecte vor fi aprobate la începutul sesiunii şi vor rămâne deschise pentru renegociere în orice moment pe parcursul acestora. Scopul celor de mai sus este acela de stabilire a unui mediu care să fie perceput ca fiind sigur.
Contractul de grup va cuprinde prevederi cu referire la 4 aspecte importante:

 • Confidenţialitatea:
  a) în interiorul sălii de curs, vizavi de ceea ce se întâmplă şi se discută. Motivul principal pentru stabilirea acestui aspect va fi încurajarea libertății de exprimare și de manifestare de către participanţi si de către lector.
  b) unui moment specific. Participanţii trebuie să păstreze confidenţialitatea față de ceea ce primesc ca informație, instrucțiune de la lector sau de la un alt participant în orice moment.
 • Responsabilitate față de participarea activă la curs:
  Participanţii la curs vor fi invitați să accepte responsabilitatea folosirii informațiilor sau a exercițiilor organizate pe parcurs pentru auto-dezvoltare şi pentru beneficiul organizaţiei / grupului pe care îl / o reprezintă. De asemenea, participanții vor fi invitați să conştientizeze că ceea ce iau dintr-o activitate va depinde de ceea ce investesc în aceasta.
 • Constrângere:
  Participanţii nu vor fi constrânşi să facă ceea ce nu doresc şi orice participant trebuie să poată să se retragă oricând din activitate, fără a fi întrebat de ce a acţionat în aşa mod.
 • Clarificare:
  Orice persoană care nu este sigură asupra motivului desfăşurării unui anumit exerciţiu sau asupra manierei în care este furnizată o informație poate solicita oricând explicaţii lectorului.

Competenţe dobândite :

 • Comunicarea interpersonală
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului
 • Coordonarea muncii in echipa
 • Analizarea legislatiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultantei de specialitate compartimentelor care fac parte din structura organizationala a institutiei/autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea
 • Planificarea achizitiilor publice – intocmirea Planului anual al achizitiilor publice
 • Identificarea riscurilor in domeniul achizitiilor publice
 • Evitarea conflictului de interese, a situațiilor de incompatibilitate, gestionarea informațiilor confidențiale, soluții de evitare a fraudei și a corupție
 • Elaborarea strategiei de contractare
 • Elaborarea documentației de atribuire
 • Evaluarea ofertelor/ a solicitărilor de participare depuse
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Atribuirea contractului de achiziție publică

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și BocaSoft.

Suport de curs

Pret curs
Curs Expert Achizitii Publice

Lei89999/cursant
 • Pentru doua sau mai multe persoane apartinand aceleasi institutii se ofera discounturi intre 10% si 30 % !

CALENDAR-CURSURI

Programă cursuri de pregătire profesională – expert achiziții publice 2016

SECŢIUNEA 1:

Prezentare generală a strategiei în domeniul achizițiilor publice

 • Cadrul instituțional și legislativ
 • Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice
 • Etapele procesului de achiziție publică
 • Derularea procesului de achiziție publică

SECŢIUNEA 2:

Etapa I: Planificare, pregătire, inclusiv consultarea pieței

 • Modalitatea de achiziționare
 • Organizare internă și documente pregătitoare
 • Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire
 • Consultarea pieței
SECŢIUNEA 1:

Etapa I: Planificare, pregătire, inclusiv consultarea pieței

 • Praguri valorice
 • Realizarea achiziției publice
 • Achiziția directă

SECŢIUNEA 2:

Derularea procedurilor de atribuire

 • Licitația deschisă
 • Licitația restrânsă
 • Negocierea competitivă
 • Dialogul competitiv
 • Parteneriatul pentru inovare
 • Negocierea fără publicare prealabilă
 • Concursul de soluții
 • Procedura simplificată
 • Servicii sociale și alte servicii specifice
 • Acordul-cadru
SECŢIUNEA 1:

Etapa I: Planificare, pregătire, inclusiv consultarea pieței

 • Documentația de atribuire
 • Considerații generale
 • Stabilirea criteriilor de calificare și a criteriilor de selecție
 • Stabilirea criteriului de atribuire
 • Stabilirea garanției de participare și a celei de bună execuție

SECŢIUNEA 2:

Reguli generale de participare la procedura de atribuire

 • Subcontractanți
 • Terți susținători
 • Reguli aplicabile comunicărilor
 • Reguli de publicitate și transparență
SECŢIUNEA 1:

Etapa II. Organizarea competiției și atribuirea contractului

 • Oferta și documentele însoțitoare
 • Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
 • Procesul de verificare și evaluare
 • Finalizarea procedurii de atribuire
 • Dosarul achiziției

SECŢIUNEA 2:

Etapa III. Executarea și monitorizarea implementării contractului

 • Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
 • Finalizarea contractului de achiziție publică
 • Remedii
SECŢIUNEA 1:

Proba practică – Întocmirea unui referat de necesitate, a strategiei de contractare și a unei fișe de date a achiziției

 SECŢIUNEA 2:

Proba scrisă –  Teste grilă și prezentare proiect

Documente

Documente necesare inscriere curs

 • cerere tip de inscriere
 • copie B.I. / C.I
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie (unde este cazul)
 • copie act studii

 Conditii de acces :

 • Invatamant superior.

Formatori

Gogescu Marius Cătălin
Gogescu Marius CătălinFormator

A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, iar in prezent activeaza in coordonarea / supervizarea activitatilor de achizitii publice / juridice.
A fost Secretar de Stat, Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) a lucrat in cadrul Corpului de Control al Primului – Ministru si a acordat consultanta specializata in domeniul achizitiilor publice timp de 11 ani pentru autoritati contractante (primarii, ministere, etc) si pentru operatorii economici participanti la procedurile de achizitie publica.
Expert in domeniul achizitiilor publice – Parlamentul Romaniei, Lector si participarea in aceasta calitate la cursurile de perfectionare profesionala in domeniul Achizitiilor Publice organizate de Camera de Comert si Industrie Harghita, Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii Botosani, Camera de Meserii si Profesii Libere din Romania, Oficiul de Plati si Contractare PHARE, EPP Legal Adviser SRL, etc.